"Rocznik" jest wydawany na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, gdyż redakcji zależy, aby autorzy artykułów oraz czytelnicy mogli bez przeszkód prawnych kopiować i rozpowszechniać "Rocznik Samorządowy" w całości, jak i poszczególne teksty w nim zawarte bez ograniczeń terytorialnych. "Rocznik" przynależy do kategorii czasopism w pełni otwartych (open access journals). Oznacza to, że wszystkie teksty w nim opublikowane zarówno pojedynczo, jak i tomy w całości są dostępne bezpłatnie online na tej samej licencji. Ułatwia to autorom prowadzenie wymiany naukowej z innymi badaczami, jak również dokumentowanie dorobku naukowego. Bez konieczności występowania o zgodę do wydawcy mogą bowiem umieszczać swoje teksty w Internecie, a czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do pełnej wersji czasopisma.

 

Licencja Creative Commons zwalnia ponadto wydawcę i autorów z konieczności zawierania umów licencyjnych lub umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Od autorów pobiera się jedynie oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację na omawianej licencji. Autorzy nie przenoszą więc na wydawcę autorskich praw majątkowych.

 

Rozpowszechniając "Rocznik" oraz artykuły w nim opublikowane obowiązkowo należy szanować autorskie prawa osobiste autorów; należy zachować "Rocznik" w takiej formie, w jakiej został upubliczniony w Internecie, tekstów nie wolno zmieniać, czy przerabiać; a bez zgody wydawcy nie wolno wykorzystywać go do celów komercyjnych. Zakaz używania w celach komercyjnych oznacza, iż "Rocznika" przede wszystkim nie wolno sprzedawać. Redakcja nie godzi się na wystawianie "Rocznika" na sprzedaż w ofercie publicznej.


Można natomiast powielać, kopiować, gromadzić tomy "Rocznika" w prywatnych i publicznych bibliotekach cyfrowych (uniwersyteckich, wojewódzkich, uczelni niepublicznych, wydziałów i innych jednostek naukowych, katedr, zakładów, organizacji pozarządowych, osób prywatnych itp.), a także we własnych repozytoriach danych. Można także samodzielnie "Rocznik" wydrukować i przekazywać bezpłatnie innym użytkownikom, jak również korzystać z niego w celach naukowych i dydaktycznych.